Stanovy spolku

Dle shody 3 zakladatelů byl založen spolek pod názvem Svibická šestka,z.s. se sídlem v Českém Těšíně

Hlavní činností tohoto spolku je příprava a organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, jak jednodenních, tak vícedenních, včetně táborové činnosti. Vycházíme z dobrovolné činnosti, kterou zakládající členové vykonávali desítky let v rámci dětské neziskové organizace Pionýr.

Nabídka zájmových výletů do přírody, po stopách historie, naučit děti a mládež ochraně přírody a životního prostředí, naučit pomáhat a chránit.

Svibická šestka,z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů.

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jehož splnění je spolek založen, a to k vytváření volnočasových aktivit pro děti, mládež, dospělé. Nad správnou volbou volnočasových aktivit dohlíží Mgr. Jana Jurčagová, jedna ze tří zakladatelů spolku, jež má k této činnosti dané odborné vzdělání.

Sídlo spolku je shodné s trvalým bydlištěm dvou ze zakládajících členů spolku, a to pp. Tomáše Jurčagy a Jany Jurčagové, město Český Těšín.

Účel spolku spočívá v nabídce volnočasových aktivit pro děti, mládež, dospělé nejen v rámci města Český Těšín. Statutární orgán je individuální, výkon je dán předsedovi, jenž je primárně určen shodou tří zakladatelů na první období jednoho roku. Po uplynutí jednoho roku záleží na rozhodnutí tří zakladatelů, zda ponechá předsedu ve funkci, či dojde ke změně.

Účetnictví spolku je vedeno v shodě se zákony České republiky ve zjednodušené formě. Činnost členů spolku je a bude jen na bázi dobrovolné práce, nebude honorována odměnou za vykonanou práci, tkz. platem. Účetnictví bude vedeno v písemné i elektronické formě, bude uzavíráno řádně k 31. prosinci běžného roku včetně provedení revize majetku hmotného i nehmotného. Výsledky hospodaření a hlášení pro finanční úřad se budou řádně zpracovávat dle zákonů České republiky.

Práva člena spolku-účastnit se akcí spolku, využívat výhod, pokud spolek kupř. získá granty či dotace na přípravu a organizaci volnočasových aktivit či táborovou činnost. Vznášet náměty, připomínky, návrhy pro přípravu další volnočasové aktivity. Podílet se na využití jakéhokoliv daru, pokud bude takový spolku darován k jeho volnočasovým aktivitám a táborové činnosti.

Členem může být kdokoliv, kdo dosáhne věku 5 let, dělá rád dobro pro ostatní. Členství ve spolku není podmíněno platbou, výběrem na členské známky, je dáno dobrovolností při organizování volnočasových aktivit.

Povinnosti člena spolku, pokud se bude chtít podílet na dané volnočasové aktivitě či dané táborové aktivitě bude to bráno tak, že s touto aktivitou souhlasí, že se shoduje s názory zakladatelů spolku. Práci vykonává dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. To je krédem veškeré volnočasové činnosti spolku Svibická šestka,z.s. Činnost pro děti, mládež i dospělé děláme bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu, ve svém osobním volnu. Jde o činnost dobrovolnou.

Český Těšín, 25. března 2019